[ இந்தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள நாவல்களின் இணைப்புகள் அனைத்தும் அந்த எழுத்தாளர்களால் தங்களது தளத்தில் இலவசமாக வாசிக்க கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் அவர்களது இணைப்புகளே தவிர தனிப்பட்ட இணைப்பு ஏதும் இங்கு அளிக்கப்படமாட்டாது. இந்த இணைப்புகள் அவர்கள் தங்களது தளத்தில் இருந்து எடுத்துவிட்டால் இங்கும் அந்த இணைப்பு செயல்படாது என்பதை உறுதியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தளம் எல்லா தமிழ் நாவல்கள் பற்றியும் தமிழ் நாவல் ரசிகைகள் சிரமம் இன்றி ஒரே தளத்தில் அறிந்து கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ]

பெண்கள்தளத்தின் பக்கங்கள் :

தொடராக வரும் நாவல்கள் :

               இத்தளத்தின் உள் இணைப்புகள்
               வெளி தளத்தின் இணைப்புகள்

அமேசான் இணைப்பு :

                புத்தகங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு
                கிண்டலே ஆப் பதிவிறக்கம் [ இலவச புத்தகத்திற்காகவும் ]

தமிழ் நாவல் எழுத்தாளர்களின் பெயர்கள்

புது வரவு [ நாவல்கள் ] :

                முடிவுற்ற நாவல்கள் பக்கத்தில் இருந்து எடுத்துவிடப்படும் இணைப்புகள் நாவல் ஆசிரியர்கள் [ அதிகார தளத்தில் ] இணைப்பு கொடுத்திருக்கும் வரை இந்த பக்கத்தில் சேர்க்கப்படும்.

          புது பக்கம்

Pengal Thalam Shop :

%d bloggers like this: